S toplotno črpalko aroTHERM do 3.200€ subvencije!

Za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje prostorov je mogoče pridobiti nepovratna sredstva Eko sklada, in sicer do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe. 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, občanom, ki se odločite za nakup toplotne črpalke ponuja nepovratne finančne spodbude v višini do 3.200 EUR.

Eko sklad dodeljuje ugodne kredite in subvencije za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Za vse vrste spodbud so sredstva zagotovljena, pozivi pa odprti skozi celo leto. V skladu z nacionalno politiko bo tako tudi v prihodnje.

Glede na veliko število prejetih vlog občanov je trenutni čas obdelave vloge okrog 5 mesecev, vendar se z izvajanjem naložbe lahko začne že takoj po oddaji vloge na naslov Eko sklada.

Subvencija je izplačana v 60 dneh od prejema zaključne dokumentacije in podpisane pogodbe oziroma v 90 dneh za kurilne naprave na lesno biomaso in topotne črpalke.

Eko sklad tudi v letu 2019 zagotavlja nepovratna finančna sredstva in ugodne kredite za različne ukrepe z okoljskimi učinki.

Na spletnih straneh Eko sklada in v uradnem listu je objavljen nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom in javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin ter drugih pravnih oseb v letu 2019.

Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Vlogo za prijavo (toplotne čpalke) s celotno priloženo dokumentacijo lahko dobite tukaj:

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=99

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 59OB17

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=121

Obvestilo vlagateljem za pridobitev nepovratnih sredstev in o nakazilu nepovratnih sredstev (1.3.2019) - priložena datoteka spodaj!

Imate vprašanje o subvencijah?


Seznam toplotnih črpalk za subvencijo Eko sklada

Nekaj opornih točk:

Subvencija za prvo vgradnjo ogrevalnega sistema, oziroma, če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave, je enaka kot lansko leto in znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več
kot:
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

Subvencija pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več
kot:
– 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda

Subvencija pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več
kot:
– 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,

Vsi obrazci so na spletu. Treba jih je natisniti, izpolniti in po pošti poslati na sklad. S spletno prijavo bo uporabnik lahko približno vedel kdaj bo na vrsti. Ko bo vloga popolna in kriteriji izpolnjeni, bodo natisnili odločbo za odobritev sredstev in pogodbo, ki bo opredelila poslovni odnos med investitorjem in skladom.

Investicija se lahko začne šele po oddaji vloge za subvencijo oz. kredit.

Da bo vloga popolna, je potrebno k vlogi priložiti:

OBVEZNE PRILOGE:

–kopija gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba, ali kopija potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga; v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju v tri- in večstanovanjski stavbi kopije gradbenega dovoljenja ni potrebno priložiti;
-kopija ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi
-dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije;
-soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, če vlagatelj ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.

DODATNE OBVEZNE PRILOGE, UKREP C – VGRADNJA TOPLOTNE ČRPALKE ZA CENTRALNO OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE

–predračun izvajalca za nakup in vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke s pripadajočo inštalacijo za priklop, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca toplotne črpalke;
–fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne črpalke (pri toplotni črpalki tipa zrak/voda fotografije lokacij, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja enota oziroma krmilni del toplotne črpalke);
–fotografija stare kurilne naprave, ki bo zamenjana, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko;
-vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda/voda, če vlagateljz njim že razpolaga;

Vsi postopki in navodila so(skupaj z obrazci) podrobno pojasnjeni na spletnih straneh

Da bodo vaše vloge čim prej obravnavane vas pozivamo, da pravilno pristopite k oddaji vloge in izvedbi ukrepa. Prodajalci opreme, materialov in naprav, pa tudi izvajalci naložb, so lahko v veliko pomoč investitorju, da bo čim prej prišel do sredstev Eko sklada. Izkušnje preteklega leta kažejo, da je še vedno preveč nepopolnih vlog. Niso pravilno izpolnjene in niso priložene vse predpisane priloge. Posledično to podaljšuje postopek izdaje odločbe in v nadaljevanju izplačila nepovratnih finančnih spodbud.

Predvsem pa Z NALOŽBO NE SMETE ZAČETI PRED ODDAJO VLOGE. Zberite dokumentacijo, predračun, poslikajte staro stanje ter ODDAJTE POPOLNO VLOGO, šele nato veselo na delo!

Ob zaključku naložbe pa pošljite:

-pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude prejeto od Eko sklada
-račun izvajalca s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme za celoten obseg naložbe
-dokazilo o plačilu celotnega računa
-fotografije izvedene naložbe – fotografije vgrajene toplotne črpalke (zunanje in notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne črpalke)

vir Eko sklad: http://www.ekosklad.si /aktualno/ news/ newsID=9

Spodbude lahko pričakujejo vsi, ki bodo pravočasno oddali vloge in bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Vloge bodo obdelovali po vrstnem redu prispetja, ne glede na namen.

Do subvencije niso upravičeni občani na področjih, kjer je v kratkoročnem obdobju 5-ih let predvidena širitev plinskega in/ali daljinskega sistema ogrevanja.
To lahko preverite tukaj:

https://www.ekosklad.si/page/pageID=159

Potrebujete brezplačno strokovno pomoč pri izbiri prave naložbe ali pripravi vloge za Eko sklad?

Izpolnite spodnji obrazec. Najkasneje v roku 2 delovnih dni vas bo kontaktiral predstavnik podjetja Vaillant ali vam najbližji Vaillant pogodbeni strokovnjak.

Uradne ure Eko sklad: Po telefonu: 01 241 48 20 v ponedeljek, sredo in petek med 12.00 in 14.00 uro.

 

Vprašanje / povpraševanje za "S toplotno črpalko aroTHERM do 3.200€ subvencije!"

77762

DOKUMENTI

OBVESTILO VLAGATELJEM


Želite biti obveščeni o aktualnih ponudbah in popustih?

Prijavite se na e-novice.

S prijavo na e-novice se strinjate, da Vaillant d.o.o. v skladu s svojo politiko zasebnosti do vašega preklica hrani in obdeluje vaše osebne podatke za namen pošiljanja e-novic.